Privacyverklaring

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: December 15, 2020

www.summa.com en www.summa.eu worden beheerd door de NV SUMMA. Onderhavige privacyverklaring is enkel van toepassing op personen die zich in de Europese Unie bevinden.

Alle persoonsgegevens die wij verkrijgen in het kader van onze interacties met u als bezoeker van onze website, als (potentiële) klant, als (potentiële) leverancier of als sollicitant zullen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”).

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar die informatie voor gebruikt wordt en aan wie de informatie wordt doorgegeven. Tevens vindt u hier terug welke rechten u heeft en hoe u deze kan uitoefenen.

Deze verklaring heeft betrekking op zowel online als offline gegevensverzameling.

Onderhavige verklaring kan van tijd tot tijd veranderen (zie hiervoor punt 9).

1. Verantwoordelijke voor de verwerking

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is:

NV SUMMA
Rochesterlaan 6
8470 Gistel
België
www.summa.com
Ondernemingsnummer: 0456.536.537

Hierna genoemd ‘Summa’.

Indien u vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Summa, dan kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 8.

2. Verzamelen van persoonsgegevens en gebruik

Summa verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Afhankelijk van hoe en waarom u met ons communiceert. Summa streeft er echter naar om enkel de informatie te verzamelen die nodig is om het gewenste doel te bereiken.

Contactformulieren website
Wanneer u contact met ons opneemt via een formulier op onze website, verwerken wij uw persoonsgegevens. Op die manier kunnen wij contact met u opnemen. In dit geval vragen wij steeds om uw naam en uw contactgegevens. 
De verwerking van uw persoonsgegevens is in dit geval gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, met name het correct reageren op uw verzoek.

Productregistratie
Via onze website beschikt u over de mogelijkheid om uw product te registreren. In dat geval vragen wij steeds naar een naam en contactgegevens van een contactpersoon van onze klanten.
De verwerking van uw persoonsgegevens is in dit geval gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, met name het efficiënt in contact treden met onze klanten.

Inschrijven nieuwsbrief
Indien u op de hoogte wenst te blijven van onze activiteiten en producten, dan kan u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Hiervoor vragen wij uw e-mailadres. Door zich in te schrijven op onze nieuwsbrief geeft u toestemming voor het u toezenden van onze nieuwsbrief via het door u opgegeven adres. U kan deze toestemming te allen tijde terug intrekken door zich uit te schrijven via de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief.

Marketing
Summa maakt gebruik van Hubspot marketing automation. Hierbij wordt een profiel aangemaakt van de websitebezoeker indien deze zijn persoonsgegevens achterlaat via het contactformulier of de inschrijflink voor de nieuwsbrief op onze website. Er wordt in dat geval steeds een onderscheid gemaakt tussen anonieme bezoekers en  geïdentificeerde bezoekers. Pas wanneer u aangevinkt heeft dat u als geïdentificeerde bezoeker wenst verder te gaan, worden uw gegevens zo opgeslagen. Wanneer u ons contactformulier invult dan vragen wij uw naam, voornaam, organisatie, e-mailadres alsook de producten waar u in geïnteresseerd bent.

Wanneer u als geïdentificeerde bezoeker onze website bezoekt dan houden wij bij welke pagina’s u bezoekt en in welke producten u interesse heeft. Op die manier kunnen wij een beeld krijgen van uw interessegebied en u gepersonaliseerde nieuwsbrieven sturen die voldoen aan uw interesses.

Dit profiel wordt enkel en alleen gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren en enkel indien u er mee akkoord gaat om marketing cookies te plaatsen. Meer informatie omtrent het plaatsen van cookies, vindt u verderop de pagina.

Klantenreviews
Op onze website kunnen wij klantenreviews en – getuigenissen plaatsen. Wij vragen hiervoor evenwel steeds een afzonderlijke toestemming vooraleer deze informatie gedeeld wordt op onze website.

Klantenbeheer
Wanneer u optreedt als contactpersoon bij de klant dan houden wij uw contactgegevens bij zodat wij u rechtstreeks kunnen contacteren. Het gaat hierbij om uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.
De verwerking van uw persoonsgegevens is in dit geval gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, met name het efficiënt in contact treden met onze klanten.

Leveranciersbeheer
Wij verwerken persoonsgegevens van onze contactpersoon bij een leverancier. Dergelijke verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Summa of kadert in ons gerechtvaardigd belang, zijnde het efficiënt in contact treden met onze leveranciers.

Sollicitanten
Wanneer u solliciteert bij Summa verwerken wij uw persoonsgegevens tijdens het aanwervingsproces. Dergelijke verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, zijnde het zorgvuldig selecteren van een geschikte kandidaat.

3. Ontvangers van uw persoonsgegevens

Voor de doeleinden zoals hoger beschreven kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen.

Onze IT, cloud- en softwareleveranciers kunnen eveneens toegang hebben tot uw persoonsgegevens in het kader van opslag, onderhoud of support. Dergelijke dienstverleners mogen uw persoonsgegevens geenszins voor eigen doeleinden gebruiken en zijn steeds gebonden door een geheimhoudingsverplichting.

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden in het kader van een zakelijke transactie zoals bijvoorbeeld tijdens de verkoop van (een deel van) de onderneming of een reorganisatie, fusie, joint-venture of andere beschikking over de onderneming, de bedrijfsmiddelen of aandelen.

Uw persoonsgegevens worden in geen geval gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.

4. Bewaartermijn

Uw persoonlijke gegevens worden alleen bewaard zolang als nodig is voor het doel ervan. De bewaartermijn verschilt en is afhankelijk van de gevoeligheid en aard van de gegevens in kwestie.

Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor het doel zoals hierboven omschreven dan worden uw gegevens verwijderd dan wel geanonimiseerd.

Indien u ervoor gekozen heeft om marketingcommunicatie van ons te ontvangen, bewaren wij informatie over uw marketingvoorkeuren voor een redelijke periode vanaf de datum waarop u voor het laatst interesse heeft getoond in onze producten diensten.

5. Doorgifte buiten de EU/EER

Indien wij uw persoonsgegevens doorgeven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (bv. omdat wij gebruik maken van tools waarvan de servers gevestigd zijn buiten de EER), dan zorgen wij ervoor dat het land van bestemming een passend beschermingsniveau biedt dan wel dat de nodige contactuele afspraken gemaakt worden met deze partij.

6. Beveiligingsmaatregelen

Summa verbindt er zich toe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zodat deze beschermd worden tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang. Deze maatregelen zijn steeds op basis van de huidige stand van de techniek. Zo krijgt bijvoorbeeld enkel geautoriseerd personeel toegang tot uw persoonsgegevens.

Indien u een beveiligingsprobleem vaststelt, kan u ons mailen via [email protected]. U kan onze PGP sleutel gebruiken teneinde uw boodschap privé te houden. We nemen zo snel mogelijk contact met u op om eventuele problemen op te lossen.

7. Uw rechten

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij van u verwerken. U kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 8.In het kader van onze identificatieplicht kunnen wij u verzoeken om ons een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen.

 1. Recht op inzage en correctie
  Indien u wil weten welke persoonsgegevens Summa van u verwerkt en voor welke doeleinden, dan kunt u contact met ons opnemen. U kan tevens vragen dat eventuele foutieve persoonsgegevens worden gecorrigeerd of dat uw gegevens worden gewijzigd.

 2. Recht op verwijdering en beperking
  U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat bepaalde gegevens na uw verzoek tot verwijdering bewaard worden door Summa. Bijvoorbeeld omdat wij een wettelijke verplichting hebben om de gegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden.
  Wanneer u hiertoe gegronde redenen hebt, kan u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld omdat u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist. 

 3. Recht van bezwaar
  Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang of kadert in de vervulling van een taak van algemeen belang of van openbaar gezag kan u op gemotiveerde wijze bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, dan kan u ons verzoeken dat wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u bezorgen of deze overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

 5. Recht om je toestemming in te trekken
  Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens door Summa gebaseerd is op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming opnieuw in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming.

 6. Recht om klacht in te dienen
  Wanneer u van mening bent dat Summa uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerkt en wanneer u van mening bent dat u hieromtrent geen gehoor krijgt bij ons, dan beschikt u steeds over het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail: [email protected]  

De klacht dient steeds gemeld te worden via het klachtenformulier op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.  

8. Contactgegevens

NV SUMMA
Rochesterlaan 6
8470 Gistel
België
www.summa.com
www.summa.com/en/connect
E-mail: [email protected]

9. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. U vindt de laatste versie steeds terug op www.summa.com

Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 15 december 2020.

Cookie beleid

Laatst bijgewerkt: August 1, 2017

Summa gebruikt cookies op www.summa.eu. Door gebruik te maken van de website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Ons cookies-beleid verklaart wat cookies precies zijn, hoe derde partijen, waar we mogelijks mee samenwerken cookies zouden kunnen gebruiken op de service en wat jouw keuzes betreffende cookies zijn, alsook nadere informatie over cookies.

Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine stukjes tekst, die door uw web browser worden verzonden door een website die u bezoekt. Een cookiebestand wordt opgeslagen in uw web browser en stelt de service of een derde partij in staat u te herkennen en uw volgende bezoek gemakkelijker te maken en de service nuttiger te maken voor u.

Cookies kunnen 'blijvende' of 'sessie'-cookies zijn. Blijvende cookies blijven op uw pc of mobiele apparaat staan wanneer u offline gaat, terwijl sessie-cookies worden verwijderd zodra u uw web browser sluit.

Hoe gebruikt Summa cookies

Indien u zich toegang verschaft tot de service en deze gebruikt, zou het kunnen dat we een aantal cookie-bestanden in uw web browser plaatsen.

We gebruiken cookies voor volgende doeleinden:

 • Teneinde functies van de service in te schakelen
 • Teneinde de functionaliteit van uw website te analyseren en te verbeteren

We gebruiken zowel de blijvende, alsook de sessie-cookies op de service en we gebruiken verschillende types cookies om de service uit te voeren:

 • Essentiële cookies. We kunnen essentiële cookies gebruiken om gebruikers te verifiëren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen.
 • Analytische cookies. We kunnen analytische cookies gebruiken om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om te zien hoe bezoekers onze website gebruiken.

Wat zijn uw keuzes met betrekking tot cookies

Indien u cookies wilt verwijderen of uw web browser opdracht wilt geven om cookies te verwijderen of te weigeren, gaat u naar de helppagina's van uw web browser.

Houd er echter rekening mee dat als u cookies verwijdert of weigert om ze te accepteren, u mogelijk niet alle functies kunt gebruiken die wij aanbieden, u uw voorkeuren misschien niet kunt opslaan en sommige van onze pagina's mogelijk niet correct worden weergegeven.

Waar kan u meer informatie vinden over cookies

U vindt meer informatie rond cookies op de volgende website van derden: